Ogród Kra­siń­skich: pod­pi­su­jemy zbio­rowe zawia­do­mie­nie do Gene­ral­nego Kon­ser­wa­tora Zabyt­ków o wstrzy­ma­nie prac.

OgródKrasińskichPro­fe­so­ro­wie oraz miesz­kańcy Śród­mie­ścia i War­szawy pod­pi­sują zbio­rowe pismo do Gene­ral­nego Kon­ser­wa­tora Zabyt­ków w spra­wie wyja­śnie­nia reali­za­cji pro­jektu gospo­darki drze­wo­sta­nem naru­sza­ją­cego histo­ryczne kom­po­zy­cje roślin­no­ści zabyt­ko­wego Ogrodu Krasińskich.

List ma na celu wstrzy­ma­nie dewa­sta­cji parku i powo­ła­nie komi­sji oce­nia­ją­cej straty.

Pod listem zade­kla­ro­wali pod­pisy m. in.:

pro­fe­sor prof.dr hab. Maciej LUNIAK — Muzeum i Insty­tut Zoo­lo­gii PAN;
pro­fe­sor Paweł Śpie­wak — dyrek­tor Żydow­skiego Insty­tut Historycznego;
Bar­bara Jezier­ska, b. Mazo­wiecka Kon­ser­wa­tor Zabytków;
Tomasz Lec, archi­tekt, współ­au­tor ozna­cze­nia gra­nic getta warszawskiego;
Hanna Szma­len­berg, współ­au­torka upa­mięt­nień zagłady war­szaw­skich Żydów;
pro­fe­sor Maciej Jędru­sik z Wydziału Geo­gra­fii i Stu­diów Regio­nal­nych Uni­wer­sy­tetu Warszawskiego.

miej­sce: ponie­dzia­łek 28.01, o 19.00 w Pań­stwo­mia­sto, ul Andersa 29.

Zapra­szamy wszyst­kich do pod­pisu oraz media do roz­mowy z zapro­szo­nymi gośćmi na temat dal­szych losów parku.

wię­cej: list pro­fe­sora Luniaka:http://www.mmwarszawa.pl/blog/entry/301429/List+otwarty+od+ornitologa+prof.+Macieja+Luniaka+w+sprawie+Ogrodu+Krasi%C5%84skich.htmllist pro­fe­sora Jędru­sika:http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541,13178267,Znany_aktor_staje_w_obronie_drzew_w_Ogrodzie_Krasinskich.html

Link do grupy „Zie­lona moc” zrze­sza­ją­cej 1276 osób, mająca na celu wyja­śnie­nie nie­pra­wi­dło­wo­ści i zacho­wa­nie przy­ja­znego czło­wie­kowi cha­rak­teru Ogrodu Kra­siń­skichhttps://www.facebook.com/groups/zielonamoc

Strona wyda­rze­nia na facebooku:

https://www.facebook.com/events/480350855356285/480534102004627

Ci któ­rzy nie mogą być oso­bi­ście w Pań­stwo­mia­sto o 19-tej pro­simy o prze­sła­nie swo­jego imie­nia, nazwi­ska i adresu kore­spon­den­cyj­nego na email: ogrodkrasinskich@gmail.com„>ogrodkrasinskich@gmail.com. Wasze dane doło­żymy do listy pod­pi­sa­nych. Kon­ser­wa­tor Zabyt­ków ma obo­wią­zek na Wasz adres przy­słać listow­nie odpowiedź.

Więcej na http://ratujdrzewa.pl/

Dodaj komentarz