Polecenia do pracy w diadach

diadyInstrukcja wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych w diadzie.
Diada jest greckim słowem, oznaczającym „parę”. Proces komunikacyjny oparty na diadzie jest formalnym ćwiczeniem komunikacyjnym, przeznaczonym dla dwóch osób i zwiększającym zdolność samopoznania oraz poznania innych, oraz prowadzącym do pomocy i postępu w rozwoju wewnętrznym. Jest to możliwe dzięki samoświadomości oraz naturalnej zmianie wewnętrznych postaw wynikającej z procesu komunikacyjnego, w tym z pogłębiającego się uważnego rozumienia tak swoich jak i partnera mechanizmów psychicznych.

Jak zacząć praktykę Diad?

Zanim rozpoczniecie daną diadę, ty i partner musicie wspólnie ustalić, kto będzie mówił pierwszy, a kto pierwszy słuchał. Gdy to zostanie ustalone, diada może ruszyć.Partner słuchający, to inaczej Słuchacz. Słuchacz wydaje jedno z poleceń zamieszczonych w wykazie (patrz dalej, przyp. KW), a następnie słucha. Polecenie wydawane jest tylko raz, na początku każdej pięciominutowej rundy. Po wydaniu polecenia, partner już tylko słucha, patrząc z uwagą na Mówcę. Pozostaje przy tym otwarty i chłonny, nie komentuje oraz nie przerywa.Pomimo, że Mówca rozważając (kontemplując) może zamykać oczy lub odwracać wzrok, Słuchacz powinien mieć przez cały czas oczy otwarte, wzrok skupiony na Mówcy. Przytomność i skupienie Słuchacza znaczą dla Mówcy bardzo wiele. Receptywność i zainteresowanie ze strony Słuchacza mobilizują Mówcę, zachęcając go do głębokiej i uczciwej eksploracji pola własnej świadomości. Gdy w obrębie formalnej struktury diady zachodzi komunikacja, zdolność do koncentracji myśli wzrasta. Zaczynasz uzyskiwać umiejętność uciszania wewnętrznego myślowego hałasu. To pozwala ci zwrócić się w pełni ku partnerowi, umożliwiając pogłębione i obopólne zrozumienie.W diadach pracujemy zawsze z udziałem drugiej osoby. Może być to przyjaciel, mąż, żona, kochanek, ojciec, matka, dziecko, partner handlowy lub wspólnik, współpracownik lub pracodawca. W ogóle ktokolwiek w relacji z kim chcielibyśmy pogłębić poziom wzajemnego porozumienia – także ktoś obcy – warunek jest jednak zawsze ten sam: spotykamy się z obopólnej chęci wewnętrznego wzrostu oraz pracy na sobą. Dobrze aby chęć tą zdeklarowali obaj uczestnicy diady, spotykając się w tym właśnie wytyczonym uprzednio celu.

Nie-osądzająca świadomość

Subtelne sygnały niewerbalne ze strony Słuchacza mogą zakłócać komunikat i swobodę wypowiedzi Mówcy. Dlatego sygnały te w diadzie są czymś wybitnie niepożądanym. Słuchacz nie zmienia wyrazu twarzy, nie kiwa głową, nie manewruje nadmiernie ciałem i rękami, a także nie wysyła celowo „telepatycznych” przekazów. Innymi słowy, świadomie stara się nie robić nic co mogłoby być potraktowane jako reakcja na komunikat. Mówca powinien czuć się absolutnie swobodnie wypowiadając swoje treści – Słuchacz jest tu pustą i neutralna przestrzenia, której jedynym zadaniem jest odbiór.Nie oznacza to, że Słuchacz nie powinien odczuwać emocji. Jeżeli emocje zdarzają się naturalnie, powodowane komunikatem Mówcy, Słuchacz spełnia warunek neutralności, nie może mieć bowiem wpływu na to, co czuje. Co innego jednak odczuwać emocje, a co innego dawać im wyraz. Świadoma kontrola języka ciała jest – w dużym stopniu – możliwa, i w tym zakresie Słuchacz powinien dążyć do wyeliminowania tych komunikatów zwrotnych na które ma wpływ.Zdolność do słuchania co mówi partner bez komentowania tego, nawet w myślach, nazywamy „nie osądzającą świadomością”. Oczywiście osiągnięcie świadomości całkowicie wyzbytej osobistej reakcji (osądu) – będzie na początku bardzo trudne. Powinniśmy jednak do tego dążyć – w miarę naszych możliwości nie zastanawiając się zbyt długo nad żadnym konkretnym elementem wypowiedzi partnera. W miejsce tego powinniśmy utrzymywać w umyśle nieustanną osobistą chęć poznania dalszego ciągu. Co zostało powiedziane wcześniej, zostało powiedziane – prawda leży zawsze dalej. W każdej chwili na nowo. Przez takie bezgłośne zapytywanie najłatwiej zachęcić partnera do głębokiej i szczerej autorefleksji. W pierwszych fazach praktyki może się to wydawać nieco nienaturalne – słuchać bez potakiwania, mówienia „aha”, lub innych rodzajów – werbalnego lub fizycznego – ingerowania w tok wypowiedzi. Z czasem zobaczymy, że taka postawa pomaga obu partnerom w otwarciu się na siebie nawzajem, a także w coraz bardziej nieustraszonym patrzeniu do wnętrza.Słuchacz, może mieć trudności w skupieniu myśli, zwłaszcza gdy po raz pierwszy zetknie się z trybem pracy w diadzie. Myśli krążą bezładnie i trajkoczą poza kolejką. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy umysł jest pobudzony tym, co słyszy. Zignorowanie myśli, oraz skupienie na rozumieniu tego co mówi partner może wymagać pewnej dyscypliny. Jako Słuchacz, nie musisz się zgadzać z Mówcą. W diadach chodzi o rozumienie oraz o pewnego rodzaju umysłową organizację. Dzięki takiemu trzeźwemu zorganizowaniu własnych myśli Słuchacz staje się wyciszony, czujny, chłonny, nie ocenia i nie reaguje. Nie musisz zgadzać się z komunikatem partnera, ale musisz postarać się ten komunikat rozumieć.

Mówienie w diadzie

Mówca otrzymuje od partnera słuchającego polecenie i wykonuje je. Jeśli jesteś Mówcą poświęć chwilę na zastanowienie się nad poleceniem. Większość poleceń oczekuje abyś zagłębił się w polu własnej świadomości rozważając treść polecenia i swoją na nie reakcję. Następnie powinieneś opowiedzieć partnerowi, co sobie uświadomiłeś w wyniku takiej kontemplacji. Rozważanie i mówienie powinny zasadniczo trwać tyle samo. Ideałem jest komunikowanie wszystkiego, co sobie uświadomiłeś bez osądzania, ataku, obwiniania lub prób wywołania w partnerze zmiany. To, co powiesz powinno odnosić się do polecenia, jednak powinno dotyczyć jedynie twojego osobistego doświadczenia oraz ciebie samego.Twoim zadaniem jest zrozumienie tego, co twój partner do ciebie mówi. Jeśli partner mówi coś, czego nie rozumiesz, lub czego nie dosłyszałeś, wydaj krótkie, proste i nie rozpraszające polecenie dodatkowe, np. „Możesz powtórzyć?”, „Nie usłyszałem tego” lub „Możesz wyjaśnić?”.Pod koniec pięciominutowej rundy brzmi nagrany na taśmę timera gong. W tym punkcie krótko dokończ myśl. Gdy to uczynisz, Słuchacz potwierdza zrozumienie tego, co usłyszał w tej rundzie, za pomocą słów w rodzaju „Dziękuję”, „Rozumiem”, „OK.” itd. Takie stwierdzenie to „przyjęcie”. To tak jakby Słuchacz mówił „Rozumiem cię” jednocześnie zaznaczając, że kolejka Mówcy (5 minutowa runda mówienia) dobiegła już końca i że nadszedł czas zmiany ról.Proces diady komunikacyjnej praktykowany jest w 40-minutowych cyklach. Każdy 40-minutowy cykl (diada) dzieli się na 8 pięciominutowych rund komunikacyjno-odbiorczych. Słuchasz przez 5 minut, podczas gdy twój partner mówi. Potem, przez następne 5 minut ty mówisz, a twój partner słucha. Ty i partner zamieniacie się rolami co 5 minut w ciągu 40-minutowego okresu praktyki.Bardzo przydatnym urządzeniem do kontrolowania czasu jest nagranie z gongiem (timer). Czterdziestominutowe nagranie na CD lub kasecie audio zawiera dźwięk gongu brzmiący co 5 minut. Dźwięk ten powiadamia partnerów o zmianie ról. Timer pozwala by Mówca mógł zaangażować się w mówienie i rozważanie bez rozpraszania uwagi, które miałoby miejsce gdyby musiał patrzeć na zegarek (zegar).Proces diady komunikacyjnej przebiega w miejscu, w którym nic ci nie przeszkadza ani nie przerywa. Powieś na drzwiach znak „Nie przeszkadzać” i nie odbieraj telefonu. Ty i twój partner siedzicie na podłodze lub krzesłach, twarzą ku sobie. Oczy obu partnerów powinny znajdować się na mniej więcej na jednej wysokości. Partnerzy siedzą w odległości dającej poczucie wygody, nie dotykając się. Żaden nie powinien siedzieć w pozycji położonej istotnie wyżej niż pozycja drugiego, np. krzesło-podłoga.

Polecenia do pracy w diadzie

Polecenia nie są pytaniami. Większość z nich zaczyna się od „Powiedz mi…”, wszystkie zakończone są kropką. Chodzi tu o zastosowanie się do komendy, w wyniku czego zachodzi zagłębienie się w polu świadomości oraz jego ekspozycja. Pytanie w praktyce diad sugerowałoby, że istnieje też odpowiedź. Odpowiedzi jednak bywają „właściwe” bądź „niewłaściwe”. W diadach właściwe jest wszystko co komunikuje Mówca, pod warunkiem, że stanowi to rezultat szczerej intencji samopoznania. Interesuje nas przy tym sam proces odkrywania pola świadomości, pod kontem zadanego polecenia.Pod koniec niniejszej instrukcji załączono wybór powszechnie stosowanych poleceń. Nie oznacza to, że są to jedyne polecenia z jakimi można pracować, jest to raczej pewien wybór ogólno dostępnych w sieci sformułowań, przydatnych do zainicjowania praktyki diad. Istnieją ponadto zestawy ćwiczeń do pracy w diadzie, pomocne m. in. w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie ze stresem, pogłębianiu świadomości, kształceniu etyki, wychodzeniu z nałogów, itd. Załączone tu zestawy również nie wyczerpują wszystkich możliwości. Są one pewną próbą dobraną spośród tych na które można zazwyczaj napotkać.Przed rozpoczęciem diady każda osoba wybiera jedno polecenie z listy w celu kontemplacji i komunikacji przez 40-minutowy okres praktyki. Wybrane polecenie będzie następnie wydawane tej osobie przez jej partnera.Istnieje pewna ilość wieloczęściowych poleceń. Część A, część B, a czasem część C lub D. Polecenia te następują po sobie w trakcie 40-minutowego okresu praktyki.Na przykład, zostaje wybrane następujące czteroczęściowe polecenie:Podaj przykład, w którym ktoś ciebie akceptuje.Podaj przykład, w którym ktoś ciebie odrzuca.Podaj przykład, w którym ty kogoś odrzucasz.Podaj przykład, w którym ty kogoś akceptujesz.W tym czteroczęściowym ćwiczeniu Słuchacz wydaje polecenie A., które Mówca następnie wykonuje. Gdy Mówca wykona polecenie, nawet gdy zajmie mu to np. minutę, po czym nic znaczącego nie przychodzi mu już do głowy, Słuchacz wydaje polecenie B, a Mówca ponownie je wykonuje. Podobnie dzieje się z poleceniami C i D. Jeśli w ramach pięciominutowej rundy zostałby jeszcze czas, Słuchacz rozpocząłby wydawanie poleceń ponownie od A i szedł dalej po kolei aż do D, a następnie znów powtarzał polecenia, i tak aż do usłyszenia gongu i końca 5-minutowej rundy . W przypadku takich cykli kilku poleceń komunikaty Mówcy nie musza być długie i wyczerpujące – czasem wystarczy tylko nazwanie zdarzenia, uczucia, idei, i można przechodzić dalej. Należy przy tym pamiętać, aby zawsze zaczynać wszystkie nowe rundy w diadzie poleceniem na którym zakończyło się rundę poprzednią.

Postępy w praktyce

W miarę postępującej praktyki diad, zdolność do tworzenia sensownej relacji pomiędzy partnerami pogłębi się. Uzyskają oni naturalny dostęp do uczuć, myśli, idei i wspomnień zmagazynowanych w głębi nieświadomości. Wzrośnie też ich zdolność dzielenia się tym wszystkim. Jest przy tym ważne, aby być uczciwym i formułować swój komunikat bez obwiniania, krytykowania, a także prób wywierania wpływu bądź nacisku.Trudności, na jakie napotkają partnerzy diady mogą przybrać rozmaite formy. Ktoś może z niechęcią mówić o swoim problemie, którego nikt wcześniej nie rozumiał. Ktoś być może odkryje, że komunikowanie się w pewnych obszarach jest dla niego zbyt wstydliwe bądź emocjonalnie obciążające. Ktoś może poczuć się dziwnie, nienaturalnie lub śmiesznie. Można zacząć płakać, chichotać, dygotać lub denerwować się. Są to wszystko efekty relacji na poziomie głębszym niż do tego przywykliśmy. Rozwijanie nie osądzającej świadomości pozwala obserwować bez zaangażowania jak przychodzą one i przemijają. To wyrazy oporu jaki stawia świadomość w procesie intensywnego oczyszczania, zachodzącym w diadzie. Proces ten ujawnia emocje związane z nierozstrzygniętymi problemami jakie drzemią w głębi każdego z nas. Diady są wspierającym środowiskiem, stworzonym po to, aby nasz umysł przestał trzymać się tych nierozstrzygniętych „węzłów” emocji-myśli – pozwalając im swobodnie wypłynąć na powierzchnię i rozpuścić się. Umożliwia to prawdziwe uzdrowienie i poprawę.

Lista poleceń do pracy w diadach

Diady SamoświadomościPowiedz mi o swojej relacji z …..Powiedz mi o swoich relacjach z mężczyznami/kobietami.Powiedz mi, cokolwiek masz mi do powiedzenia, o swoim pochodzeniu rodzinnym.Powiedz mi, cokolwiek masz mi do powiedzenia, o swojej relacji z pieniędzmi.Powiedz mi o niekompletnej komunikacji, jaka obecnie zachodzi między tobą a kimś w twoim życiu.Gdybyś mógł powiedzieć tej osobie coś na swój temat, powiedz, co byś powiedział.Powiedz mi o jakiejś swojej ponadprzeciętnej zdolnościPowiedz mi o czymś, co do czego się według ciebie zgadzamyPowiedz mi o czymś, co we mnie lubiszPowiedz mi coś o sobie, co chcesz, bym zrozumiałPowiedz mi o czymś, do czego nie dopuściłeś innych.Powiedz mi coś o sobie, czego inni nigdy w pełni nie rozumieliPowiedz mi, co muszę wiedzieć, aby to w pełni zrozumiećPowiedz mi, jak chcesz aby inni komunikowali się z tobą.Powiedz mi, jak chcesz komunikować się z innymi.Powiedz mi, jak chcesz, aby ci pomagano.Powiedz mi, jak mógłbym ci pomóc.Wyraź siebie z emocją.Powiedz mi, co według ciebie w tobie rozumiem.Wyraź z emocją to, jak się w życiu czujesz.Powiedz mi o swojej myśli, działaniu lub uczynku, których nikt w pełni nie zrozumiał.Powiedz mi o problemie, który obecnie masz w życiu.Powiedz mi, co musze wiedzieć, aby zrozumieć ten problem w pełni.Powiedz mi, jak według ciebie widzą cię inni.Powiedz mi, jak chcesz, aby inni cię widzieli.Powiedz mi coś o sobie, czego inni dotąd nie rozumieli.Powiedz mi o jakimś swoim celu życiowym lub celach życiowych.Powiedz mi o decyzji, jaką możesz podjąć.Powiedz mi o czymś, co uczyniłeś, a czego twoim zdaniem nie powinieneś uczynić.Powiedz mi o czymś, czego nie uczyniłeś, a co twoim zdaniem powinieneś uczynić.

Diady Wychodzenia z Nałogu i WspółuzależnieniaPowiedz mi o tym, jak musisz być idealny.Powiedz mi o swoim lęku przed krytyką.Powiedz mi o tym, jak negujesz własną świadomość.Powiedz mi o tym, jak negujesz własne osiągnięcia..Powiedz mi, o tym, jak regularnie bierzesz na siebie zbyt wiele.Powiedz mi o tym, jak musisz poszukiwać aprobaty.Powiedz mi o swoich obawach wtedy, gdy wszystko układa się pomyślnie.Powiedz mi o tym, jak czujesz się nałogowo odpowiedzialny, lub nałogowo nieodpowiedzialny.Powiedz mi o swojej kompulsywnej potrzebie opieki nad innymi lub ratowania ich.Powiedz mi o tym, jak musisz izolować się od innych.Powiedz mi o tym, jak odczuwasz niepokój w relacjach z autorytetami.Powiedz mi o tym, jak mylisz litość z miłością.Powiedz mi o tym, jak przyciągasz lub poszukujesz ludzi o skłonnościach dysfunkcyjnych.Powiedz mi o tym, jak trzymasz się kurczowo relacji, z obawy przed samotnością.Powiedz mi o tym, jak nie ufasz własnym uczuciom.Powiedz mi o tym, jak nie ufasz uczuciom .Powiedz mi o swoich trudnościach z wyrażaniem emocji.Powiedz mi o swojej potrzebie kontrolowania innych po to, aby czuć się bezpiecznie.Powiedz mi o swoim poczuciu wstydu.Powiedz mi o swoim poczuciu opuszczenia.Powiedz mi o swoim poczuciu, że zawsze jest za mało.Powiedz mi o twoim poczuciu, że nie masz prawa być sobą.Powiedz mi o tym, jak przypisujesz winę komuś innemu.Powiedz mi, czego unikasz w sobie, gdy przypisujesz winę komuś innemu.Powiedz mi o tym, jak negujesz własne potrzeby.Powiedz mi o tym, jak negujesz to, że inni mają wybór.Powiedz mi, za co według ciebie musisz być odpowiedzialny.Powiedz mi, za co według ciebie nie musisz być odpowiedzialny.Powiedz mi o decyzji, jaką możesz podjąć.Powiedz mi coś, co nie jest prawdą.

Diada Ewolucji ZwiązkuPowiedz mi o czymś, co we mnie lubisz.Powiedz, mi o czymś, co do czego jesteśmy zgodni, według ciebie.Powiedz mi coś o sobie, co chcesz, abym zrozumiał.

Diada AkceptacjiPodaj przykład, w którym ktoś ciebie akceptuje.Podaj przykład, w którym ktoś ciebie odrzuca.Podaj przykład, w którym ty kogoś odrzucasz.Podaj przykład, w którym ty kogoś akceptujesz.

Diady Etyki i Kształtowania WartościPowiedz mi, czym jest kłamstwo.Powiedz mi o tym, jak – twoim zdaniem – skłamałeś.Powiedz mi co mógłbyś zrobić aby taktować innych lepiej.Powiedz mi, czym jest kradzież.Powiedz mi o tym, jak ukryłeś prawdę.Powiedz mi co mógłbyś zrobić, aby być uczciwszym.Powiedz mi, czym jest żądza seksualna.Powiedz mi o tym, co – twoim zdaniem – zrobiłeś, by wykorzystać kogoś w imię seksu.Powiedz mi, co mógłbyś zrobić, aby traktować innych lepiej.Powiedz mi czym jest czystość.Powiedz mi jak – twoim zdaniem – zaangażowałeś się w nieczystość.Powiedz mi jak mógłbyś być bardziej czysty.Powiedz mi w jaki sposób próbowałeś zmusić (Boga/Miłość/Prawdę) by był (-a) inny (-a) niż jest.Powiedz mi w jaki sposób próbowałeś stawiać opór temu, jaki (-a) jest (Bóg/Miłosć/Prawda) (Wybierz Bóg, Prawda lub Miłość)Powiedz mi czym jest zranienie.Powiedz mi o tym, jak – twoim zdaniem – kogoś zraniłeś.Powiedz mi, co mógłbyś zrobić, aby traktować innych lepiej.Powiedz mi, czym jest zadowolenie.Powiedz mi o tym, jak nie byłeś zadowolony.Powiedz mi, jak mógłbyś być bardziej zadowolony.Powiedz mi, czym jest zaborczość.Powiedz mi co – twoim zdaniem – powinieneś mieć.Powiedz mi, co mógłbyś zrobić, aby traktować innych lepiej.

Diady Iluminacji (Oświecenia)Powiedz mi kim jesteś.Powiedz mi czym jesteś.Powiedz mi jaka jest natura innego.Powiedz mi, czym jest życie.

Diady WyjaśniającePowiedz mi, czym jest poprawa.Powiedz mi, czym jest pomoc.Powiedz mi, czym jest odpowiedzialność.Powiedz mi, czym jest konflikt.Powiedz mi, czym jest komunikowanie się.Powiedz mi, czym jest rozumienie.Powiedz mi, czym jest użyteczność.Powiedz mi, czym jest różnica.Powiedz mi, czym jest władza.Powiedz mi, czym jest miłość.Powiedz mi, czym jest śmierć.Powiedz mi, czym jest prawda.Powiedz mi, czym jest Bóg.

Program Świadomości CiałaKrok 1Podaj mi przykład, czym jest ciałoPodaj mi przykład, czym nie jest ciałoKrok 2Przyjmij, że jesteś ciałemPrzyjmij, że nie jesteś ciałemKrok 3Bądź ciałemPowiedz mi, co zrobiłeś, aby być ciałemPrzestań być ciałemPowiedz mi, co zrobiłeś, aby przestać być ciałemKrok 4Wybierz część ciałaSkieruj na nią swoją uwagęPowiedz mi swoje uwagi i spostrzeżeniaKrok 5Wymień jakąś postawę mentalnąWymień jakieś odczucie w cielePowiedz mi swoje uwagi i spostrzeżeniaKrok 6Umieść odczucie w cieleUmieść przeciwne odczucie w cielePowiedz mi swoje uwagi i spostrzeżenia

Program Usuwania ProblemówKrok 1 Problemya. Powiedz mi, co powinienem wiedzieć, aby w pełni zrozumieć problem, który obecnie maszStreść problem, może być ogólnie, np. „Mam problem w pracy”. Przez pozostałe pięć minut wyjaśniaj problem, tak, aby partner mógł zrozumieć go w pełni.Krok 2 Pytania kontrolnePowiedz mi o okolicznościach, w których problem po raz pierwszy się pojawiłPowiedz mi, w jaki sposób próbowałeś rozwiązać problemPowiedz mi, jakie emocje budzi w tobie problemPowiedz mi, czy kiedykolwiek problem zwiększał się lub zmniejszał, i w jakich okolicznościach to następowałoPowiedz mi, co w tym problemie wydaje ci się żenująceZastanów się głęboko nad każdym pytaniem. Nie przechodź do następnych pytań, jeśli nie zastanowiłeś się przez przynajmniej 30 sekund, i nic nowego nie przyszło ci do głowy. Mów dokładnie to, co przechodzi, bez edycji. Bądź szczególnie dokładny w 2 e.Krok 3. PragnieniaPowiedz mi, czego chcesz, w związku z tym problemem (tu powinny znaleźć się jakiekolwiek potrzeby, skłonności, cele lub pragnienia)Powiedz mi, jak możesz zdobyć to, czego chcesz.Zastanawiaj się głęboko i powtarzaj a i b na przemian wiele razy.Krok 4. Osobiste słabościPowiedz mi, jakie osobiste słabości łączą cię z problemem.Powtarzaj ten krok wiele razy.Krok 5. Komunikowanie się z innymiZrób listę osób związanych z problemem. Mogą być niebezpośrednio związane. Nazwij każdą po imieniu i spytaj:”Gdybyś mógł porozmawiać z ______________, powiedz na głos co byś powiedział, tak jakby ta osoba teraz tu była.”Mów do każdej osoby dotąd, aż nie będziesz czuł niepokoju związanego z ta osobą.Krok 6. Czyszczenie świadomościKto jest główną osobą (głównymi osobami) związaną z problemem?Powiedz mi, co uczyniłeś ________________ (określ komu), czego według ciebie nie powinieneś uczynićPowiedz, czego nie uczyniłeś _______________ (określ komu), co według ciebie powinieneś uczynićZastanawiaj się głęboko i powtarzaj b. i c. na przemian wiele razy.Dodatkowa instrukcjaJeśli jest więcej niż jedna główna osoba, wypełnij najpierw imieniem (nazwiskiem) jednej osoby, a następnie doprowadź rundę do końca używając tego samego imienia (nazwiska). W kolejnej rudzie podstaw kolejną osobę. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osoby jakie nazywasz stanowią (dla osoby która ma problem) grupę, taką jak „moja rodzina”, „moje dzieci” lub „ludzie w pracy”. W takim przypadku wstaw w wolne miejsce nazwę takiej grupy.Krok 7. Twórcze rozwiązaniaJeśli czujesz, że utknąłeś w problemie, powiedz:Powiedz mi, co musiałoby się dla ciebie wydarzyć, abyś poczuł się lepiej w związku z tym problemem.(Powtarzaj po wiele razy, aż odpowiedź nie będzie czymś, co faktycznie mógłbyś zrobić.)Jeśli nie czujesz, że utknąłeś w problemie, powiedz:b. Powiedz mi, co mógłbyś zrobić, aby przezwyciężyć problem.

Program Usuwania WinyKrok 1Powiedz mi o czymś, co uczyniłeś, a czego twoim zdaniem nie powinieneś uczynićb. Powiedz mi, jaki swój standard naruszyłeś.c. Powiedz mi, jak to wpłynęło na innych.Krok 2a. Powiedz mi o czymś, czego nie uczyniłeś, a co twoim zdaniem powinieneś uczynić.b. Powiedz mi, jaki swój standard naruszyłeś.c. Powiedz mi, jak to wpłynęło na innych.Krok 3Powiedz mi o czymś, do czego nie dopuściłeś innych.Krok 4Powiedz mi, co uczyniłeś innym, co nie było, według ciebie, najlepsze.

Program Radzenia sobie ze StresemKrok 1Powiedz mi w jaki sposób lub na jakie sposoby, próbowałeś coś wymusić lub stawiać czemuś opór.(Powtarzaj tę instrukcję wielokrotnie, aż osoba powie wszystko, co ma do powiedzenia.)Krok 2Powiedz mi jak chcesz być kochanyPowiedz mi, jak chcesz kochać innych(Powtarzaj tę instrukcję wielokrotnie, aż osoba powie wszystko, co ma do powiedzenia.)Krok 3Powiedz mi coś o sobie, czego inni dotąd nie rozumieli.(Powtarzaj tę instrukcję wielokrotnie, aż osoba powie wszystko, co ma do powiedzenia.)Krok 4Powiedz mi jak, według ciebie widzą cię inni.Powiedz mi jak chciałbyś, żeby inni cię widzieli.(Powtarzaj tę instrukcję wielokrotnie, aż osoba powie wszystko, co ma do powiedzenia.)Krok 5Podaj jeden ze swoich celów w życiu.Powiedz mi o decyzji, jaką mógłbyś podjąć.(Powtarzaj tę instrukcję wielokrotnie, aż osoba powie wszystko, co ma do powiedzenia.)Krok 6Powiedz mi w jaki sposób, mógłbyś uczynić swe życie mniej stresującym.Powiedz mi o decyzji, jaką mógłbyś podjąć.(Powtarzaj tę instrukcję wielokrotnie, aż osoba powie wszystko, co ma do powiedzenia.)Krok 7Powiedz mi o czymś, do czego jesteś przywiązany.Przyjmij, że wyrażasz zgodę, aby to odeszło.Powiedz mi swoje uwagi i spostrzeżenia na ten temat.(Powtarzaj tę instrukcję wielokrotnie, aż osoba powie wszystko, co ma do powiedzenia.)Krok 8Powiedz mi, w jaki sposób kłamałeś, lub udawałeś.(Powtarzaj tę instrukcję wielokrotnie, aż osoba powie wszystko, co ma do powiedzenia.)Krok 9Powiedz mi, co mógłbyś zrobić, aby służyć innym.Powiedz mi swoje uwagi i spostrzeżenia na ten temat.(Powtarzaj a. i b. wielokrotnie.)Krok 10Jakich uczuć nie wyraziłeś?Co mógłbyś zrobić, aby bardziej wyrażać swoje uczucia?(Powtarzaj tę instrukcję wielokrotnie, aż osoba powie wszystko, co ma do powiedzenia.)

Zebrał, przetłumaczył i opracował: Krzysztof Wirpsza

Dodaj komentarz